Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.vineri, 15 noiembrie 2013

Aniversare

Revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a ajuns la numărul 50.

În luna martie 2013 s-au împlinit 23 de ani de la prima apariţie a revistei HAIKU în presa literară din România, realizată mai ales prin dăruirea şi abnegaţia celui care a fost profesorul Florin Vasiliu, fondator al Societăţii Române de Haiku şi al Editurii Haiku.

Revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU, este, cronologic vorbind, una din primele publicaţii de profil din Europa. Actul ei de naştere a fost semnat la 24 ianuarie 1990, iar primul număr a apărut, într-un tiraj de 12.000 de exemplare în luna martie a aceluiaşi an. Din colegiul de redacţie al revistei au făcut parte mari poeţi precum Marin Sorescu, numit ulterior ministru al Culturii, Ştefan Aug. Doinaş, Aurel Rău, Ion Acsan, remarcabili traducători de poezie, inclusiv de haiku. În revistă au mai fost publicate de-a lungul anilor poeme ale unor poeţi români importanţi: Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Gheorghe Tomozei, Radu Cârneci, Grigore Vieru etc.

Un an mai târziu, în martie 1991, fondatorul revistei Haiku, Florin Vasiliu (1929-2001) a creat, având ca nucleu de conducere colegiul de redacţie al revistei, Societatea Română de Haiku. Încă de la înfiinţare, conducerea revistei a luat legătura cu publicaţii de profil din Japonia şi Europa: HI, Ko, Blythe Spirit. Un an de referinţă în activitatea revistei îl constituie anul 1994, cînd colegiul de redacţie al acesteia s-a implicat, împreună cu Societatea Română de Haiku, în sărbătorirea tricentenarul Matsuo Basho, marcat, între altele, prin editarea unui număr omagial, organizarea unui simpozion la Uniunea Scriitorilor din Bucureşti şi editarea unui volum cu poeme haiku traduse în română înti-tulat Matsuo Basho sfântul haiku-ului...

Până la nr.36, apărut în toamna anului 2006, revista Haiku a apărut doar în limba română. Începând cu nr.37 (primăvară/vară 2007), am început să edităm revista în format bilingv (română-engleză şi română-franceză pentru majoritatea textelor).

Începând cu anul 2005 revista Haiku a organizat un concurs de haiku, al cărui prestigiu a crescut în anii următori, astfel că din anul 2007 concursul a căpătat un caracter internaţional. Concursul de poeme haiku este organizat pe trei secţiuni în trei secţiuni, în cele trei limbi: română, engleză şi franceză. Încă din primul an, la concursul de haiku al revistei au participat peste 120 de poeţi, dintre care 60 poeţi străini din 27 de ţări. Cele mai multe poeme pentru concurs au fost trimise de autori din Franţa, Serbia, Croaţia, Bulgaria, U.S.A., Marea Britanie etc.

 Pe baza selecţiei poemelor concurenţilor români şi străini participanţi la ediţiile concursului de haiku au fost publicate Antologia internaţională de haiku Greieri şi crizanteme (2007), precum şi Antologia româno-franceză de haiku Apus de soare/ Coucher de soleil (2010), ambele cu ecouri favorabile în ţară şi peste hotare (realizator Valentin Nicolitov).

Tot în anul 2010 a fost publicată, de acelaşi realizator, o amplă Antologie română de haiku întitulată Când greierii tac... care cuprinde 147 poeţi români importanţi de haiku.

Revista Haiku colaborează frecvent cu reviste de profil haiku din străinătate: Gong (revista Asociaţiei Franceze de Haiku), Ginyu, World Haiku şi Ko (reviste din Japonia), revista bulgară MATADOR precum şi cu publicaţii on line din Franţa (Ploc!), Marea Britanie, New Hope International Rewiev sau din România, Constelaţii diamantine etc.. Reprezentanţii Societăţii Române de Haiku şi ai revistei Haiku au participat la multe întâlniri interne (la festivaluri şi simpozioane organizate la Constanţa şi Slobozia) sau la prestigioase manifestări internaţionale (primul congres european de haiku din Germania-2005, conferinţa Asociaţiei Mondiale de Haiku din Tokyo-Japonia 2007, festivalurile de haiku de la Sofia-din Bulgaria, 2005, sau de la Pecs, din Ungaria 2010, de la Ghent din Belgia etc).

Revista Haiku a apărut fără întrerupere în cei 23 de ani de existenţă şi acum vă prezintă numărul jubiliar 50/2013. Continuitatea revistei s-a datorat tuturor colaboratorilor, poeţilor entuziaşti din SRH, care au înţeles că actul de creaţie nu depinde de bani şi de diferite influenţe din afară şi se datorează numai talentului poetic autentic şi dorinţei lor de a cunoaşte mai bine şi a promova această formă de poezie, de inspiraţie niponă, în România. Am făcut un bilanţ încercând să ne reamintim primele realizări ale revistei, primii noştri colaboratori entuziaşti şi primele poeme haiku realizate de haijinii români. Dar cu evenimentele ce au avut loc în jurul revistei Haiku am putea să umplem foarte multe pagini. Sunt peste 300 de poeţi români care au publicat poeme haiku în revista Haiku sau în alte reviste împortante din ţară şi din străinătate.

Trebuie să menţionăm în mod deosebit Societatea de haiku din Constanţa care a editat revista Albatros, bilingvă, cu o bună grafică şi un conţinut diversificat şi de calitate, întotdeauna interesant, precum şi celelalte cercuri de haiku din oraşe din ţară (Târgu-Mureş, Iaşi, Cluj-Napoca, Slobozia etc.), unde există poeţi talentaţi, care contribuie în mod permanent la afirmarea poemelor de sorginte niponă. Astfel, prin talentul poeţilor noştri şi prin revistele dedicate acestui poem, poemul haiku, o poezie aparent austeră, fără ritm şi fără rimă, dar cu o filozofie şi o alcătuire aparte, stabilită prin multe reguli prozodice şi estetice importante, continuă să câştige teren în România.

An de an poeţii români au fost preocupaţi să citească şi să înveţe regulile poeziei japoneze, să se perfecţioneze, dar şi să dapteze şi să aplice aceste reguli la condiţiile din ţară. Cât de mult am reuşit să respectăm esenţa haiku-ului sau cât de mult ne-am îndepărtat de ea se poate observa mai ales din lectura poemelor publicate de-a lungul anilor în paginile revistei noastre. Putem afirma că multe dintre speranţele de început s-au realizat, iar ceea ce nu s-a putut realiza este inclus în planurile noastre de viitor pentru revista Haiku. Vom continua să încurajăm activităţile în cenaclurile de haiku, să descoperim şi să promovăm noi talente cu afinităţi spre această formă de poezie, totul pe baza talentului poetic autentic. Vom continua să promovăm colaborarea cu poeţii străini de haiku, să traducem din poezia acestora, să organizăm concursul anual internaţional de haiku al revistei şi să participăm la alte manifestări de peste hotare.

Vă invităm să citiţi revista Haiku şi să colaboraţi cu noi în continuare! Urăm succes tuturor poeţilor şi cititorilor revistei, din ţară şi de peste hotare! Şi dorim să ne întâlnim în continuare în paginile revistei Haiku, atâţia ani şi zile câte ne sunt date de bunul Dumnezeu!

Colectivul de redacţie al revistei Haiku: Valentin Nicoliţov-redactor şef, Paula Romanescu, Vali Iancu, Teodora Moţet şi Vasile Moldovan-redactori

 La revue d’interferences culturellles roumain-japonais HAIKU no. 50 

En mars 2013 nous avons célébré 23 années de la première publication de la revue Haiku dans la presse littéraire du Rou-manie, realisee par le dévouement de celui qui fut le professeur Florin Vasiliu fondateur de la Société Roumaine de Haiku et de la Maison d'édition Haiku.

La revue d'interférences culturelles, roumain-japonais HAIKU est, chronologiquement parlant, une des premières publications specialisée dans l’Europe. Son acte de naissance a été signé a 24 janvier 1990, et le premier numéro parut dans un tirage de 12 000 exemplaires en mars de la même année. Dans le Comité de rédaction de la revue ont été reunis de grands poètes tels que Marin Sorescu, ulterieure nommée Minis-tre de la culture, Ştefan August Doinaş, Ion Acsan et autres tra-ducteurs notables de poésie haïku. Dans la revue Haiku ont été publiées les poèmes haiku des grands poètes roumains : Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Gheorghe Tomozei et autres.

Un an plus tard, en mars 1991, le fondateur de la revue Haïku, Florin Vasiliu (1929-2001) a fondé la Société Roumaine du Haïku. Depuis sa création, la revue a contacté des publications de Japon et d’Europe: HI, Ko, Blythe Spirit.

Un an important dans l'activité de la revue est 1994, quand son comité de rédaction s'est impliquée, ainsi que la Société Roumaine de Haiku, pour célébrer le tricentenaire de Matsuo Basho, marqué, notamment, par editer d’un numéro spécial de la revue, par organisation d’un sympo-sium à l’Union d’Ecriteurs Roumaine et par realisation d’'un volume avec les poèmes haiku traduits en roumain intitulé Matsuo Basho le saint du haiku...

Commençant avec l’annee 2005, la revue Haiku a organise son premier concours de haïku, dont son prestige a grandi dans les années suivantes, alors qu'en 2007, quand la compétition est devenue internationale. Avec le n ° 37 (printemps/été 2007), nous avons commencé la edition bilingue de la revue Haiku (roumain-français et roumain-anglais pour certains textes roumains). Le concours de poésie est organisé en trois sections et trois langues: le roumain, le français et l’anglais. Depuis la première année, le concours de la revue Haïku a réuni plus de 120 poètes, dont plus de 60 poètes étrangers de 27 pays. La plupart des poèmes pour le concours ont été envoyée par les auteurs de France, Serbie, Cro-atie, Bulgarie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et l'Inde etc.

Sur la base de la sélection, les poémes des concurrents roumains et étrangers qui participeront au concours de haïku, etaient publiées dans l’ anthologie internationale du haïku, nomée Grillons et chrysanthèmes (2007), ainsi que l'Anthologie franco-roumaine de haïku, Coucher de soleil (2010), tous deux avec des échos favorables dans le pays et à l'étranger (realisateur Valentin Nicoliţov). Aussi dans l'année 2010 a été publiée par le même realisateur, une grande Anthologie roumaine du haïku intitulé Quand les grillons ne chantent pas… comprenant 147 poètes roumains importants.

La revue Haïku travaille en collaboration avec nombreux revues de profil haïku de l'étranger : Gong (revue de l'Association Française de Haïku), Ginyu, World Haiku et Ko (revues de haiku du Japon), avec la revue bulgare MATADOR et avec les publications en ligne de France (Ploc!), de Royaume-Uni ( New Hope International Rewiev ) et de Roumanie, Con-stellations diamantines, etc. Depuis 2012 la revue Haiku a son propre blog sur internet: revistahaiku.blogspot.com Les représentants de la Société Roumaine de Haiku et de la revue Haiku ont participé à nombreuses réunions (dans les festivals et les colloques de haiku organisées à Constanţa) et dans l'événements internationaux prestigieuses (dans le premier Congrès européen de haiku en Allemagne-2005, dans la Conférence de l'Association Mondiale de Haiku à Tokyo-Japon 2007, dans les festivals de haïku à Sofia-en Bulgarie en 2005, ou à Pecs, en Hongrie en 2010, dans le festival de Gand en Belgique, etc..).

Enfin, les haikistes roumains figurent parmi les lauréats de nom-breux concours internationaux. La revue Haiku paru sans interruption pendant les 23 ans d'existence et vous presente ici le numéro jubilé 50/2013. La continuité de la revue est due à tous les collaborateurs, poètes de SRH qui comprennent que l'acte de création ne dépend pas de l'argent et des influences exterieures et est due uniquement d'une véritable talent poétique et de leur désir de mieux connaître et de promouvoir cette forme de poésie, d'inspiration japonaise, en Roumanie. J'ai fait un bilan pour essayant de souvenir les pre-mières réalisations du revue, nos premiers collaborateurs enthou-siastes de haïkus et les premiers poemes haiku créée par des poè-tes roumains, mais avec les eveniments qui etaient deroulées au-tour de la revue Haiku j'ai pu remplir de nombreuses pages. Il y a plus de 300 poètes roumains qui ont publié dans la revue Haiku et en autres grands revues dans le pays et dans l'étranger.

Il faut remarquer en particulier la revue performante Albatros de la Société de Haiku de Constanţa, bilingue, avec de bons graphiques et le contenu diversifié et de qualité, toujours intéressantes, et d'autres cercles de haïkus dans les villes à travers le pays (Târgu Mureş, Iasi, Cluj-Napoca, Slobozia, etc) ou sont des poètes doués qui contribuent en permanence à l'affirmation de poèmes d'inspiration japonaise. Ainsi, par notre talent poétique et les magazines dédiés à ce poème, le haïku, un poème apparemment austère, sans rythme et sans rime, mais avec une philosophie et une structure unique et les règles prosodiques et plusieurs regles esthétiques continue de gagner terrain année après année dans la Roumanie. Dans chaque année les poètes roumaines etaient préoccupés à lire et à apprendre les règles de la poésie japonaise, de former, d'adapter et d'appliquer ces règles dans la situation de notre pays.

Combien nous avons réussi à garder l'essence du haïku et jusqu'à quel point nous nous sommes éloignés d'elle peut être vu surtout par la lecture de poèmes publiés au fil des ans dans les pages de notre revue. Nous pouvons dire que la plupart des premiers espoirs ont été réalisés, et ce qui n'a pas été atteinte est inclus dans les plans fu-turs de la revue Haiku.

Nous allons continuer d’encourager les activités des cercles de haïkus, de découvrir et de promouvoir de nouveaux talents pour cette forme de poésie, le tout basé sur le véritable talent poétique. Nous voulons continuer de promouvoir la coopération avec les poètes de haïku étrangers, de traduire leur poésie, d'organiser les compétitions internationales de haïku et de participer à d'autres compétitions à l'étranger.

Nous vous invitons à lire la revue Haiku et continuer à travailler avec nous. Nous desirons bonne chance à tous les poètes et les lecteurs !

 La rédaction de la revue Haiku. Valentin Nicoliţov-redacteur en chef, Paula Romanescu, Vali Iancu, Teodora Moţet et Vasile Moldovan-redacteurs.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu