Primele preocupări ale românilor pentru cunoaşterea poeziei nipone datează din secolul al XIX-lea.

Adevărata deschidere pentru promovarea haiku-ului este ecoul apariţiei lucrării lui Florin Vasiliu, lucrare cu titlul Interferenţe lirice. Constelaţia Haiku. Ea este o lucrare teoretică, dar cu multe exemple, despre poezia niponă.

În martie 1990, Florin Vasiliu fondează revista de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU.

Societatea Română de Haiku ia fiinţă în martie 1991.duminică, 17 noiembrie 2013

TENSAKU: HAIKU RESCRIS SAU HAIKU COLECTIV?


TENSAKU: HAIKU RE-ĖCRIRE OU HAIKU COLLECTIVEMENT
Qu’est-ce que le « tensaku » ?

Diane DESCÔTEAUX  -  Canada

En théorie, le tensaku  serait, pour calquler l’anglais « po-lishing haiku », le polissage de ces haikus dont nous ne sommes pas complétement satisfait.es. La particularité du tensaku tient dans le fait que les haijin, insatisfaits.es de leurs productions hai-kuistes, peuvent les soumettre à leurs collegues lors d’une rencontre de groupe pour un polissage collectif jusqu'à l’obtention d’un plein contentement.
En règle générale il s’agit non seulement d’exposer le haiku à « polir » mais aussi de faire un retour en arrière, pour le benefice du groupe, sur « l’instant haiku » qui en a valu l’écriture  à son auteur. Comment cet instant a-t-il èté vécu : qu’avions-nous vu, entendu, (re)senti à ce moment-là. Il faut le dire tel quel, sans chercher à « poetiser ». L’auteur doit s’exprimer clairement usant d’un langage simple afin que les membres du groupe saisissent bien le climat dans lequel l’instant-haiku a èté  perçu  par l’un ou plusieurs des cinq sens.
Débutera alors la contribution du groupe sous forme de suggestions d’idées, d’expresions multiples afin de trouver celle qui conviendra le mieux, à son auteur certes mais aussi au genre lit-téraire qu’est le haiku, tout en reflétant le plus posible la situation vécue par le haijin. Il importe de savoir que toutes les propositions faites doivent impérativement respecter l’idée initiale et ce sans compromis de la part de l’auteur qui demeure TOUJOURS propriétaire de son haiku même après les modifications  qu’il (ou elle) aura retenues à des fins de publication ultérieure. Habituellement, pour un groupe d’environ 7 à 8 personnes, un tour de table suffit à la finalisation du haiku en chantier et ce a la satisfaction du requerant.
Nombre de participants.
L’idéal va de 7 à 8 participants jusqu’au double de ce nombre. Dans ce dernier cas on procede au polissage d’un ou deux haikus à titre d’exemple puis on scinde l’ensemble des 14 à 16 partici-pants en deux groupes de travail qui seront sufisamment  autonomes pour poursuivre avec la supervision de l’animateur/-animatrice. Durée de l’atelier celarie, bien entendu, selon le nom-bre de participantses mais, en general, on arrive à faire un premier tour de table par groupe de travail de 7 personnes en une heure environ. Donc, pour trois rondes de « polissage » de haiku, on compte facilement entre deux et trois heures d’atelier.
Consignes.
Chaque participante apporte entre un (minimum) et trois (maximum) haikus dont il (elle) est plus ou moins satisfaite et qu’il (elle) souhaite retravailler en grand groupe. Un premier tour  de table est alors effectué puis, selon le temps investi dans cette première ronde et celui qui nous est alloué pour la tenue de l’atelier, nous passons au 2-e puis au 3-e tour jusqu'à ce qu’on ne puisse plus retourner le sablier.
Note.
Cet atelier s’adresse aux personnes qui connaisent le haiku et qui en écrivent car, pour participer à ces atelier, elles doivent impérativement apporter au moins un haiku qu’elles ont écrit et qu’elles souhaitent amvliorer en groupe.

TENSAKU: HAIKU RESCRIS SAU HAIKU COLECTIV?

CE ESTE „TENSAKU”?

DIANE DESCÔTEAUX  -  CANADA

     
În teorie, ar trebui  ca  în atelierul Tensaku să se treacă, potrivit limbii engleze, la „şlefuirea unui haiku”, denumire de care noi nu suntem complet mulţumiţi etc. Particularitatea Tensaku constă în faptul că haijinii, nemulţumiţi de creaţiile lor, pot să le pună la dispoziţia colegilor, în timpul unei întâlniri de grup, pentru o „şlefuire” colectivă până la o mulţumire deplină.
Ca regulă generală, nu este vorba numai de a prezenta haiku-ul  la „şlefuire”, dar, de asemenea, ci de a privi înapoi în beneficiul grupului, asupra „momentul haiku”, pe care îl aduce scrierile autorului. Când acesta a fost de faţă: ce a văzut, auzit, (re)simţit în acel moment. Trebuie să se arate  aşa cum este, fără a încerca să-l „poetizeze”. Autorul  trebuie să vorbească clar, într-o limbă simplă, astfel încât membrii grupului să aibă o bună înţelegere a momentului asupra momentului haiku – cum a fost el perceput de către unul sau mai multe dintre cele cinci simţuri.
Apoi va începe contribuţia grupului, constând în sugestii, idei, expresii multiple pentru a găsi una care se  potriveşte cel mai bine autorului, dar cu siguranţă genului literar al haiku-ului, care să reflecte cât mai mult posibil situaţia cu care se confruntă haijinul. Este important de ştiut că toate propunerile trebuie să respecte ideea originală şi fără compromisuri din partea autorului. Întotdeauna  el rămâne proprietar al haiku-ului său, chiar şi după schimbări, care vor fi utilizate pentru publicare în viitor. De obicei, un grup de 7-8 persoane în jurul mesei este suficient pentru  a finaliza un  haiku şi pentru a obţine unrezultat bun.
Numărul ideal de participanţi este de la 7-8 până la 14-16. În acest din urmă caz, se despart cei 14-16 participanţi în două grupuri de lucru autonome dar care vor  respecta sfaturile animatorului (ei). Durata atelierului variază, desigur, în funcţie de numărul de participanţi sau de alte criterii, dar, în general, prima rundă cu grupul de lucru de 7 persoane durează aproximativ o oră. Deci, pentru trei runde de „şlefuire” a haiku-ului, sunt necesare două-trei ore de atelier.
Instrucţiuni
      Fiecare participant aduce minim unul şi maxim trei haiku-uri pe care el (ea) le consideră nesatisfăcătoare şi doreşte să le relucreze într-un grup mai mare. Prima rundă este apoi realizată şi în funcţie de timpul investit în primul tur, vom trece la a doua rundă şi la a treia rundă, până când
se va termina timpul acordat (se termină clepsidra).
Notă
           Acest workshop este destinat persoanelor care cunosc haiku şi s-au înscris la atelierul respectiv, ei trebuind să aducă cel puţin un haiku pe care l-au scris şi doresc să-l îmbunătăţească  în grup.                

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu